El passat dia 29 de novembre es van publicar a premsa unes acusacions d’adoctrinament per part del professorat de l’IES Porreres arran d’un acte desenvolupat durant el dia contra les violències masclistes que es va dur a terme al centre. És per això que el claustre de professorat troba oportú manifestar que:

  • El professorat del centre actua sempre de forma professional, tal com marca la llei, amb l’objectiu d’oferir un servei d’educació pública de qualitat basat en la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat amb independència del gènere, de l’orientació o la identitat sexual, del seu origen racial, ètnic o religiós, de les seves creences o de les discapacitats o vulnerabilitats motivades per les seves característiques personals, socials o educatives.
  • Valoram molt positivament la recent creació de la comissió de coeducació als centres educatius de les Illes Balears, ja que són una eina per detectar necessitats en matèria d’igualtat d’oportunitats d’ambdós sexes, de prevenció de les violències masclistes i de visibilització dels col·lectius LGTBI. L’esmentada comissió, per tal de poder aconseguir els seus objectius educatius, planifiquen activitats adreçades a tota la comunitat educativa.
  • Entenem que l’objectiu de les acusacions esmentades al principi no és en absolut el de millorar l’educació del nostre alumnat. Consideram també que la manera com ens han arribat les suposades disconformitats no és l’adequada, i per això volem recordar que el canal adient per fer arribar al centre propostes, inquietuds o queixes és, primer, mitjançant la figura de la tutora o tutor, després, si cal, la de l’equip directiu i, finalment, la de la inspecció educativa. Les associacions de famílies de l’alumnat i la seva federació (FAPA) també tenen un rol imprescindible en l’assessorament a les famílies en dubtes, queixes i suggeriments.
  • La comissió de coeducació i el centre de l’IES Porreres continuaran amb les seves activitats educatives, seguint les pautes i criteris marcats per la llei i per la nostra pròpia PGA.