Aquests són els nostres principals documents de centre:

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  • Reglament d’Organització i Funcionament (ROF)
  • Programació General Anual (PGA)
  • Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD)
  • Pla d’Acció Tutorial (PAT)
  • Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
  • Reglament de Règim Intern (RRI)
  • Projecte de Direcció 2017-2021